Διαλυτήριο Οχημάτων Χανιών Μον. ΕΠΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Τηλ. 28210 65150

Fax. 28210 65220

E-mail: autorecyclechania@gmail.com

Α.Μ. Υπουργείου: 047 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)